Python cơ bản - Bài 1 - Tổng quan

Post Reply
prince
Posts: 5
Joined: Tue Apr 16, 2019 6:43 pm

Python cơ bản - Bài 1 - Tổng quan

Post by prince »

Giới thiệu
  • Python (tác giả Guido Van Rossum) là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ, dễ học.
  • Python là một ngôn ngữ thông dịch.
Cài đặt
Tải Python từ: https://www.python.org/downloads/. Phạm vi của chúng ta sẽ là Python 3.
Thiết lập môi trường tuỳ thuộc vào hệ điều hành, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng ngay. Các thiết lập khác sẽ được đề cập ở các bài sau khi có liên quan.

Ví dụ đầu tiên - Hello World
Các bạn mở IDE mặc định của Python (IDLE) để soạn thảo các dòng sau
>>> a="Hello World"
>>> print (a)
Hello World
>>>

Giải thích:
Một biến được định nghĩa với tên là a và được gán giá trị "Hello World".
Lệnh print() được sử dụng in ra nội dung.

Cách thực thi Python trong chế độ script
Sử dụng chế độ script, bạn cần viết Python code trong một file riêng rẽ bởi sử dụng bất cứ trình soạn thảo nào trong hệ điều hành của bạn. Sau đó, bạn lưu nó với đuôi .py và mở dòng nhắc lệnh để thực thi.
Giả sử bạn gõ source code sau trong một test.py file:

Code: Select all

print ("Hello World")
Trong menu, bạn chọn Run module (hoặc F5) sẽ cho kết quả:

Code: Select all

Hello World
Một số chú ý:
- Nếu bạn đã có trình thông dịch của Python được thiết lập trong biến PATH, bạn có thể chạy chương trình trên bằng lệnh:
$ python test.py
- Bạn có thể chọn trình soạn thảo: Visual Studio Code, Atom, IDLE, ...

Chúc mừng bạn đến với thế giới Python.

Post Reply