Python cơ bản - Bài 3 - Các toán tử cơ bản

Post Reply
prince
Posts: 5
Joined: Tue Apr 16, 2019 6:43 pm

Python cơ bản - Bài 3 - Các toán tử cơ bản

Post by prince »

Các toán tử là các cấu trúc dùng để thao tác giá trị của các toán hạng.
Ví dụ hãy xem biểu thức sau: 4 + 5 = 9. Ở đây, 4 và 5 là hai toán hạng, và + được gọi là toán tử.
Các kiểu toán tử.
Ngôn ngữ Python hỗ trợ các loại toán tử sau:
  • Toán tử số học
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử gán
  • Toán tử logic
  • Toán tử bit (bitwise)
  • Toán tử liên thuộc (membership - quan hệ)
  • Toán tử đồng nhất - Identity
Hãy xem chi tiết các loại toán tử này:
Các toán tử số học của Python
Giả sử biến a có giá trị là 10, b có giá trị là 20, ta sẽ có
Image

Các toán tử so sánh của Python
Các toán tử này so sánh giá trị của các bên và quyết định giá trị quan hệ giữa chúng. Cũng có thể gọi đây là các toán tử quan hệ.
Giả sử biến a có giá trị là 10, b có giá trị là 20, ta sẽ có
Image

Các toán tử gán giá trị của Python
Giả sử biến a có giá trị là 10, b có giá trị là 20, ta sẽ có
Image

Các toán tử bitwise của Python
Các toán tử bitwise làm việc trên bit và thực hiện các phép tính bit. Giả sử a = 60; và b = 13; Bây giờ, dạng nhị phân của các giá trị a, b lần lượt như sau: 0011 1100 và 0000 1101.
Theo bảng sau sẽ liệt kê các toán tử bitwise bằng Python với ví dụ sau, sử dụng hai biến a và b như trên
a = 0011 1100
b = 0000 1101
-----------------
a&b = 0000 1100
a|b = 0011 1101
a^b = 0011 0001
~a = 1100 0011

Bảng sau mô tả các toán tử bitwise trong Pyhthon:
Image

Các toán tử logic của Python
Giả sử biến a có giá trị là 10, b có giá trị là 20, ta sẽ có
Image

Các toán tử membership của Python
Các toán tử membership của Python thử sự quan hệ thành viên trong một dãy: string, list, tuple. Có hai toán tử membership:
Image

Các toán tử đồng nhất (Identity) của Python
Các toán tử identity của Python so sánh vị trí trong bộ nhớ của hai đối tượng. Có hai toán tử identity như sau:
Image

Các ưu tiên toán tử trong Python
Bảng sau đây chỉ ra các ưu toán tử từ mức độ ưu tiên cao nhất tới thấp nhất:
Image

Post Reply